Bsro ya Check Werin dc yiyip duruyoz @Asgard @Odin